Eğitim Fakültesi

Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun bilgi ve yetenek ile donatılmış mezunlar yetiştirmek amacıyla nitelikli akademik kadrosu ile yeni öğrencilerini beklemektedir. Amacımız, iş konusunda kendine güvenen, vizyon sahibi, öğrenmeye açık, araştırma odaklı, değişime ayak uydurabilen, etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir. Kariyer hedeflerinize uygun programlarımızla yeni dönemde sizlere kaliteli eğitim vermek üzere hazır olarak bekliyoruz.

Hızla gelişen ve küreselleşen iş dünyasında işletmeler her geçen gün daha karmaşık hale gelen sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Ağır rekabet ortamında iyi yöneticilere sahip olan işletmeler, sorunların üstesinden gelebilmekte ve başarı sağlayabilmektedirler. Bu olgudan hareketle, ülke gereksinmesine katkıda bulunmak amacıyla, Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü, 2002-2003 yılında lisans programını açmış, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir.              

Uluslarararası standartlarda bireyler yetiştirmeyi amaç edinen İşletme Bölümü’nün dört yıllık lisans programının ilk iki yılında mesleki derslere temel oluşturan matematik, istatistik, iktisat, hukuk ve bilgisayar gibi derslere yer verilmiş, mesleki dersler ise birinci yarıyıldan başlayarak dört yıla yayılmıştır. Mesleki dersler, bir işletmenin ana işlevleri olan yönetim, organizasyon, insan kaynakları, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, finansal yönetim etkinlikleri ile doğrudan ilgilidir. Programda öğrencilerin özel ilgi alanlarına yönelmelerini sağlayacak olan seçmeli dersler de yer almaktadır.                   

Öğrencilerimiz dünyadaki her işletmede çalışabilecek bilgi düzeyine sahip bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Mezunlarımızın geri bildirimleri ile Lisans Programı her yıl gözden geçirilmekte, ekonomi, yönetim bilimi ve öğretim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda yeni düzeltmelerle güncellenmektedir.    İşletme Lisans Programı, her biri kendi alanında uzman olan öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Uygulama ile bütünleşmeyi sağlamak amacıyla bazı dersler iş dünyasının deneyimli yönetici ve uzmanları tarafından verilmektedir.

Öğrencilerimiz, Üniversitemizde yürütülmekte olan projelere katılmak, staj yapmak suretiyle çalışma hayatında deneyim kazanma şansına sahip olabilmektedirler. Mezunlarımız ise İşletme Biliminin uygulamasını yapmak üzere özellikle sanayi ve ticaret kesimindeki işletmelerde istihdam edilebilmektedirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler yeni bir bilim dalı olup, klasik sosyal bilimler alanına derinlemesine analiz olanağı sağlayan yeni bir perspektif kazandırmıştır.

Bölümün Amacı
Bölümün temel amaçları arasında siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel olgu ve dinamikleri kavrama ve yorumlama yeteneği kazandırmanın yanında; öğrencilere çözümsel ve eleştirel düşünme becerisi verebilmek yer almaktadır. Bölümün bir diğer amacı ise; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programının niteliklerine uygun olarak, öğrencilerin sosyal bilimler alanında geniş bir vizyona sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, ufku açık ve dünyayı anlama ve anlamlandırma kaygısı duyan bireyler yetiştirilmesi prensibi benimsenmiştir.

Programın Kapsamı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü çeşitli bilim dallarını bir araya getirerek, farklı analizlerin sentezini sunmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplinlerarası bir eğitim anlayışıyla Sosyoloji, Psikoloji, İstatistik, Hukuk, Ekonomi, Tarih ve Felsefe gibi disiplinlerden yararlanarak öğrencilerin zengin bir perspektif kazanmalarına katkıda bulunur. Bu programda öğrenciler, Siyasal ve Sosyal Kuram, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasal Düşünceler Tarihi, Uluslararası  Hukuk,  Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Ekonomi, Türk Siyasal Yapısı, Türk Dış Politikası ve bölgesel politikalar gibi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’in temel konularında kapsamlı bir bilgi düzeyine ulaşmış olur.

Sunulan Olanaklar
Küreselleşen dünyada, çeşitli uluslararası örgütler ve şirketlerin yaygınlaştığı bir dönemde, öğrencilerin yabancı dil ve bilgisayar eğitimine de özel önem verilerek donanımlı bireyler haline gelmeleri hedeflenmektedir. Bölümümüz öğrencileri, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle gerçekleştirilecek değişim programları sayesinde uluslararası alanda akademik deneyim elde edeceklerdir. Bunun yanında, çeşitli güncel ve tarihsel gelişmelerin irdelendiği konferanslar, paneller, atölye çalışmaları gibi etkinlikler yardımıyla öğrenciler kuramsal bilgilerini pratik düzeye aktarabilme becerisi kazanırlar.

İş Olanakları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilim dalının kazandırdığı çok boyutlu analiz yeteneği sayesinde mezunlarımız yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, yaşadığı topluma karşı duyarlı, tarafsız, eleştirel, açık fikirli, geniş vizyon sahibi, öngörü yeteneği gelişmiş,  liderlik ruhuna sahip sosyal bireyler olarak hayata atılırlar. Bölümümüz, öğrencilerin başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları, özel sektör, bankalar, medya, araştırma kurumları ve uluslararası örgütlerde rahatlıkla iş bulabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, mezunlarımız üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve benzeri kurumlarda akademik kariyer yapma şansına da sahip olurlar.

Günümüz dünyasında hem uluslararası ticarette, hem de yatırımlarda gözlenen hızlı artış, birbiriyle etkileşim içinde hareket eden küresel bir ekonomik sistemin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yol açmıştır. Sermayenin, üretimin ve ticaretin küreselleşmesi sonucunda uluslararası ticaret iş hayatının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiş ve çağdaş bilgiye ve uluslararası becerilere sahip insan kaynağına olan talep artmıştır.

Mükemmeliyetçilik felsefesiyle yola çıkan ve bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan  üniversitemizde 2006 yılında açılan Uluslararası Ticaret Bölümü, öğrencilere günümüzün rekabetçi koşullarında, meslek hayatında etkin olarak yer alabilme olanağı sağlamaktadır. Bölümümüzün misyonu, iş hayatında karşısına çıkabilecek  riskleri öngörebilen, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Bölümümüzün bir diğer amacı da ülkemizi ekonomik, politik, sosyal ve kültürel anlamda daha da ileriye götürebilecek ve ülke gelişiminde katma değeri yükseltebilecek nitelikli işgücünü küreselleşen dünya ekonomisinde uluslararası ticaret sektörlerine kazandırabilmektir. Uluslararası ticaretin bütünleştirici ve disipliner doğası,  öğrencilerin mezuniyet sonrası çok geniş bir alanda iş bulabilmelerine yardımcı olmaktadır. 

Bölümümüzde uluslararası pazar, hukuk, işletme, iktisat, finans, ve dünya politikası, stratejik yönetim gibi konularda öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Böylelikle iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının da karşılanması amaçlanmaktadır. 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı, küresel ortamda işletmelerin bilişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde güncel bilişim ve yönetim bilgi ve becerisi ile donatılmış nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda programdaki tüm dersler, işletmelerin yönetim ve bilişim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan teori ve uygulamaları kapsayan bir yapıda tasarlanmıştır. Program süresince bilişim ve yönetim dersleri güncel bilişim teknolojileri ile desteklenen ve öğrencinin öğrenmenin merkezinde olduğu uygulamalı ortamlarda sunulmaktadır.

Programın en önemli hedefleri; hayat boyu öğrenme yaklaşımına uygun olarak bilişim ve yönetim alanında yaşanan teknolojik gelişmelere paralel bir eğitim sunmak, öğrencilere bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim ve bilişim vizyonu kazandırmak ve öğrencileri iş dünyasına örnek birer yönetim bilişim uzmanı olarak hazırlamaktır. Ayrıca, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans eğitimi ile öğrencilere bir işletmenin tüm işlevleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler ile bu bilgilerin iletişimi, depolanması ve aktarılmasında başat rol oynayan bilişim sistemleri ile ilgili önemli teknolojilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Bölümün Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

Günümüzde hızlı gelişmelerin yaşandığı bilişim teknolojisi ve yönetim bilimi işletmelerin karar destek sistemi, kurumsal kaynak planlama, iş süreç yönetimi, yeni iş modeli geliştirme, yeni ürün ve hizmet üretme, rekabet avantajı sağlama vb. konularda ihtiyaç duyacakları problemlere akademik düzeyde çözüm üreten çok disiplinli bir alanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dünya genelinde yönetim bilişim sistemleri olarak adlandırılan bu alan işletmelerin rekabetçi bir ortamda stratejik işletme hedeflerine ulaşabilmeleri için itici bir güç olarak görülmektedir. Yönetim bilişim sistemleri alanında yapılan akademik çalışmalar bilişim teknolojisi ile yeni yönetim yaklaşımlarının işletmelerde daha etkin ve verimli kullanılması için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Aynı Fakülte İçerisindeki Bölümlerle İşbirliği

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme Bölümü ve Uluslararası Ticaret Bölümleri ile etkileşim halinde ve işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversite Kariyer Yönlendirme birimi ve bölüm kariyer yönlendirme danışmanları tarafından gerçekleştirilen kariyer günleri etkinlikleri ile bölüm öğrencilerinin diğer bölüm öğrencileri ile işbirliği içerisinde ortak proje geliştirmeleri hedeflenmektedir.

İş Olanakları

Ülkemizde ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte işletmelerin etkin yönetimi giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır. Yoğun rekabetin yaşandığı küresel ortamda işletmelerin en önemli stratejik hedefleri arasında yeni ürün, hizmet ve iş modelleri üretmek, karar desteği sağlamak, tedarikçi ve tüketiciyi aynı ortamda buluşturmak, rekabet avantajı sağlamak, hayatta kalabilmek vb. sayılabilir. Bu stratejik hedeflerinin yanında işletmelerin gelişmeleri ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için mutlaka kazanç sağlamaları gerekir. Bu da iyi yöneticiler

ile birlikte işletmeleri stratejik hedeflere daha kolay ulaştıracak bilişim sistemleri ve yönetim bilişim uzmanı kadrosu ile mümkündür.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 16.03.2009 tarihli ve 2935 sayılı kararı ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunlarının “Yönetim Bilişim Uzmanı” (YBU) unvanı kullanmasına karar verilmiştir. YBU işletmelerde; bilişim ihtiyaçlarını saptar, hedeflerini belirler, hedeflere ulaşacak planlar ortaya koyarak sistem için gerekli donanım, yazılım ve personel ihtiyacını ortaya çıkarır. YBU özel sektör veya resmi kuruluşlarda yazılım geliştirme, sistem işletimi, veritabanı yönetimi, ağ yönetimi, bilişim güvenliği, kurumsal kaynak planlama, proje yönetimi vb. görevleri yürütmek üzere bilgi işlem birimlerinde istihdam edilebilir. Ayrıca, işletmelerin temel işlevleri ile ilgili insan kaynakları yönetimi, muhasebe, satış ve pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, satın alma, halkla ilişkiler, Ar-Ge vb. birimler, YBU istihdamı için uygun alanlardır. YBU, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptir.

Sonuç olarak, YBU mezunlarının çalışma alanları oldukça yaygındır. Özellikle bilişim sistemlerinden yüksek düzeyde yararlanılan bilgisayar, iletişim ve finans sektörlerinde YBU için her geçen gün artan bir talep oluşmaktadır. YBU genel olarak işletme, yönetim ve bilişim alanlarında bağımsız olarak çalışabilir ya da gibi bu üç disiplini (çok disiplinli) kapsayan iş alanlarında da görev alabilir.